OUR PRODUCTS

3' x 2' x 2' N. (75) gallons

4' x 2' x 2' N.(100) gallons

3' x 3' x 2' N. (112) gallons

4' x 3' x 18" N.(112) gallons

4' x 3' x 2' N.(150) gallons

4' x 4' x 2' N.(200) gallons (908 လီတာ)

4' x 4' x 2 S.(400) gallons

4' x 4' x 4' D.(400) gallons

6' x 4' x 2 S.(400) gallons

8' x 4' x 2 S.(400) gallons

8' x 4' x 2' S.(400) gallons ရွယ္ဆိုဒ္

10' x 4' x 2' S.(500) gallons (Order Size)

4' x 4' x 6' S.(600) gallons

6' x 4' x 2' N.(600) gallons

6' x 4' x 4' S.(600) gallons

8' x 4' x 4' S.(800) gallons

6' x 6' x 4' S.(900) = 900 gallons

Horizontal type (FRP) : 1000 Liters

69" x 42" x 42" (L x W x H) = 1000 liters

8' x 6' x 4' S.(1200) gallons

10' x 5' x 4' S.(1250) gallons special size

6' x 6' x 6' S.(1350) gallons

10' x 6' x 4' S.(1500) gallons

12' x 5' x 4' S.(1500) gallons order size

Septic tank (12' x 5' x 4') : 1500 gallons

10' x 5' x 5' S.(1563) gallons

8' x 8' x 4' S.(1600) gallons

8' x 8' x 4' S.(1600) gallons

8' x 8' x 6' S.(2400) gallons

8' x 8' x 8' S.(3200) gallons

12' x 6' x 8 S.(3600) gallons

12' x 6' x 8' S.(3600) x 2လံုး = 7200 gallons

10' x 10' x 8' S.(5000) gallons

5' x 2' x 1.5' အလွေမြးငါးကန္

2' x 2.5' x 3' စည္ပိုင္း (ေရဇလား) ပံုစံ

ၾကမ္းခင္းလံုေဆး Epoxy (FRP) layer flooring (10) years warranty & After sale service

Water proofing (polymer FRP layer)

Were products at warehouse

Special sizes installation images

ကြန္ကရစ္ + အုတ္ေရကန္ မ်ားအား (FRP) layer

Cycle Type S. (1000 ~ 10000 ) gallons

2", 3", 4" (FRP) pipe fitting & connection

Car coated layer (polymer FRP layer)

Water proofing (polymer FRP layer)

Hot Line : 09-5072760, 09-797222229